Tư vấn kế toán thuế, làm kế toán thuế

Đăng ký LĐ - BHYT - BHXH

Lam ke toan thue - Đăng ký LĐ - BHYT - BHXH

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THAM GIABHXH, BHYT LẦN ĐẦU
       + Tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng các hồsơ thủ tục ban đầu.
       + Tư vấn xây dựng bảng lương phù hợp
       + Lập các biểu mẫu, tờ khai theo đúng quyđịnh
       + Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cáccơ quan chức năng
       + Ghi sổ BHXH và tờ khai nộp cơ quan BHXH
       + Bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ BHXH, thẻBHYT cho doanh nghiệp
Thời gian hoàn tất theo đúng quy định và quytrình của BHXH 
DỊCH VỤ QUẢN LÝ BHXH, BHYT TRỌNGÓI HÀNG THÁNG
       + Lập các biếu mẫu báo cáo lao động tănggiảm trong tháng.
       + Nhận sổ và ghi sổ, tờ khai đối với cácLao Động tăng mới.
       + Ghi và chốt sổ đối với các Lao động thôiviệc.
       + Giải quyết các chế độ bảo hiểm: Ốm đau,thai sản, dưỡng sức…..
       + Đối chiếu, thông báo số tiền phải nộpbảo hiểm hàng tháng.
       + Tính toán quá trình tham gia BHXH củatừng lao động.
       + Bàn giao các số liệu khi DN yêu cầu .