Tư vấn kế toán thuế, làm kế toán thuế

Hoàn thuế thu nhâp cá nhân

Lam ke toan thue - Hoàn thuế thu nhâp cá nhân
THỦ TỤC HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 
Bạn sẽ được hoàn thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp:
1) Số tiền thuế TNCN mà bạn đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế
2) Bạn đã nộp thuế TNCN nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế
3) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Lưu ý: Việc hoàn thuế TNCN chỉ áp dụng với các cá nhân đã số mã số thuế
 
MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN PHỔ BIẾN:
 
- Nghỉ làm một thời gian trong năm: ví dụ bạn chuyển việc, nghỉ làm để đi du lịch cho thư thả một thời gian, hay vì lý do nào đó mà không làm việc đủ 12 tháng, thì khả năng bạn được hoàn thuế gần như là 99%. Lý do đơn giản là vì thuế TNCN cho cả năm được tính trên mức thu nhập trung bình.

- Thu nhập từ hợp đồng thời vụ hoặc hoa hồng như đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp: trong trường hợp này khả năng bạn được hoàn thuế cũng rất cao, vì thu nhập được tính để khấu trừ thuế chưa xem xét đến giảm trừ gia cảnh của bạn.

- Mức thu nhập giảm trong năm: trong bối cảnh năm 2011 kinh tế khó khăn, thu nhập có suy giảm là chuyện hết sức bình thường. Nếu mức thu nhập giảm đến mức mà thu nhập trung bình năm của bạn rơi vào mức thuế suất thấp hơn mức thuế suất của các tháng trong năm, thì bạn hoàn toàn rơi vào trường hợp được hoàn thuế.

- Mức thu nhập tăng trong năm: không hề mâu thuẫn với trường hợp 3), vì bản chất phức tạp của biểu thuế lũy tiến mà trong một số trường hợp mức thu nhập tăng bạn cũng được hoàn thuế. Trường hợp này xảy ra khi thu nhập trong một thời đoạn tăng vừa đủ để vượt qua mức thuế suất của thời đoạn trước đó, tuy nhiên tính trung bình cả năm thì vẫn ở mức thuế suất thấp hơn.

- Giảm người phụ thuộc (NPT) trong năm: nói chung tăng NPT sẽ được giảm thuế thì dễ hiểu, nhưng ít ai ngờ đôi khi giảm NPT cũng dẫn đến giảm thuế cho cả năm. Trường hợp này về mặt tính toán cũng tương tự như trường hợp tăng mức thu nhập.

- Tăng mức lương tối thiểu chung: ngay cả trong tình huống thay đổi khách quan này cũng dẫn tới việc bạn có thể được hoàn thuế, vì các mức bảo hiểm bắt buộc được đóng dựa trên quy định này. Tuy nhiên, trường hợp này nói chung chỉ có giá trị đối với những người có thu nhập ở mức rất cao.