Tư vấn kế toán thuế, làm kế toán thuế

Kế toán đối với doanh nghiệp giải thể

Nguồn: http://www.tapchiketoan.com

Mặc dù Bộ Taì chính và các ngành chức năng liên quan đã ban hành nhiều văn bản pháp lý liên quan đến giải thể doanh nghiệp nhưng những vấn đề cụ thể về kế toán vẫn chưa được đề cập đến trong chế độ kế toán cũng như các quyết định, thông tư liên quan.

Giải thể doanh nghiệp có thể diễn ra do hết hạn thời gian hoạt động ghi trong quyết định thành lập mà công ty không xin gia hạn, do thua lỗ kéo dài hoặc việc duy trì công ty là không cần thiết... Khi giải thể doanh nghiệp, kế toán cần xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp, giải quyết dứt điểm các khoản nợ phải trả và các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động cũng như vốn chủ sở hữu. Thời điểm này đòi hỏi kế toán hoạch toán đúng, đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ cần giải quyết và điều chỉnh tư cách pháp nhân của doanh nghiệp không còn tồn tại. Mặc dù Bộ Tài chính và các ban ngành chức năng liên quan đã ban hành nhiều văn bản pháp lý liên quan đến giải thể doanh nghiệp nhưng những vấn đề cụ thể về kế toán, về phương pháp kế toán vẫn chưa được đề cập trong chế độ kế toán cũng như các quyết định, thông tư liên quan. Bài viết xin đưa ra một số kinh nghiệm trong kế toán Pháp về kế toán khi các doanh nghiệp giải thể để bạn đọc tham khảo.

Khi giải thể, doanh nghiệp phải chọn ra một người chịu trách nhiệm chính về các công việc giải thể, thông thường đó là một số các thành viên tham gia góp vốn hoặc một người thứ ba. Người nàu được cử ra theo quyết định của hội đồng các thành viên hoặc bởi toàn án.

Doanh nghiệp cần phải thiết lập các sổ kế toán cho việc giải thể dưới sự kiểm soát của hội đồng các thành viên và các quan sát viên (nếu có).

Các doanh nghiệp có thể không phải mở nhiều tài khoản riêng để phản án việc giải thể doanh nghiệp. Các nghiệp vụ về giải thể được hoạch toán như các trường hợp bình thường khác. Tuy vậy, khi giải thể, các doanh nghiệp cần mở một tài khoản đặc thù là “Kết quả giải thể” để tổng hợp thu nhập, chi phí bất thường phát sinh do việc giải thể.

Kế toán việc giải thể doanh nghiệp thường được chia thành 2 bước: (1) Thực hiện các bút toán giải thể, (2) Thực hiện các bút toán phân chia.

Các bút toán giải thể

Trước tiên, kế toán cần lập bảng cân đối kế toán phản ánh tình trạng tài chinh của doanh nghiệp trước khi thực hiện các bút toán giải thể. Sau đó, doanh nghiệp thực hiện việc thanh lý tài sản, hàng tồn kho, thu hồi các khoản nợ phải thu, hoàn trả các khoản nợ

 

Tài khoản

Nợ

Thanh lý tài sản cố định

 

 

Tiền mặt, TGNH

Giá thanh lý

 

Hao mòn lũy kế

Hao mòn lũy kế       

 

Kết quả giải thể

 

Lãi

Hoặc (Kết quả giải thể)

Lỗ

 

Tài sản cố định

 

Nguyên giá

Thanh lý hàng tồn kho

 

 

Tiền mặt, TGNH

Giá thanh lý

 

Kết quả giải thể

 

Lãi

Hoặc (Kết quả giải thể)

Lỗ

 

Hàng tồn kho

 

Giá xuất kho

Thu hồi nợ

 

 

Tiền mặt, TGNH

Khoản phải thu

 

Khoản phải thu

 

Khoản phải thu

Chi các khoản chi phí giải thể

 

 

Kết quả giải thể

Chi phí giải thể

 

Tiền mặt, TGNH

 

Chi phí giải thể

Trả nợ

 

 

*Trường hợp 1: Tài khoản Kết quả giải thể có số dư nợ

Khoản phải trả

Số tiền còn lại*

 

Tiền mặt, TGNH

 

Số tiền còn lại

*Trường hợp 2: Tài khoản Kết quả giải thể có số dư có

Khoản phải trả

Tổng khoản phải trả

 

Tiền mặt, TGNH

 

Tổng khoản phải trả

 

*Số tiền còn lại = Số dư tài khoản Tiền mặt, TGNH (+) Các khoản phải thu giải thể (-) Các khoản chi khi giải thể

Sau đó, kế toán cần lập lại Bảng cân đối kế toán sau khi xử lý các bút toán trên. Từ đó, tương ứng với hai trường hợp các khoản thanh lý tài sản bị lỗ hoặc lãi ta có hai Bảng cân đối kế toán khác nhau:

Trường hợp 1: Tài khoản Kết quả giải thể có số dư nợ

Tài sản

Số tiền

Nguồn vốn

Số tiền

Kết quả giải thể

 

Nguồn vốn kinh doanh

 

 

 

Dự trữ

 

 

 

Nợ phải trả

 

Tổng tài sản

 

Tổng nguồn vốn

 

 

Trường hợp 2: Tài khoản Kết quả giải thể có số dư có

 

Tài sản

Số tiền

Nguồn vốn

Số tiền

Tiền mặt

 

Nguồn vốn kinh doanh

 

Tiền gửi ngân hàng

 

Dự trữ

 

 

 

Kết quả giải thể

 

Tổng tài sản

 

Tổng nguồn vốn

 
 

Các bút toán phân chia

Đây là quá trình tất toán các tài khoản để hoàn trả vốn cho các chủ đầu tư đã tham gia góp vốn và phân chia các khoản lãi hoặc lỗ giải thể.

 

*Trường hợp 1: Tài khoản Kết quả giải thể có số dư nợ

Nguồn vốn kinh doanh

Số tiền còn lại

 

Dự trữ

Số tiền còn lại

 

Nợ phải trả

Số tiền còn lại

 

Kết quả giải thể

 

Tổng số

*Trường hợp 2: Tài khoản Kết quả giải thể có số dư có

Nguồn vốn kinh doanh

Số tiền còn lại

 

Dự trữ

Số tiền còn lại

 

Nợ phải trả

Số tiền còn lại

 

Phải trả các cổ đông, người góp vốn

 

Tổng số

Phải trả các cổ đông, người góp vốn

X

 

Tiền mặt, TGNH

 

x

Tin tức khác