Tư vấn kế toán thuế, làm kế toán thuế

Thành lập công ty

Lam ke toan thue - Thành lập công ty

Nội dung thực hiện

Phí dịch vụ (vnđ)

Thời gian

Thành lập công ty, chi nhánh, VPĐD trong nước  

2.200.000

10 ngày

Thành lập công ty, chi nhánh , VPĐD công ty nước ngoài

Theo vụ việc

 

Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu, đăng ký hóa  đơn

1.000.000

03 ngày

Giấy phép khó

Theo vụ việc

 
Ghi chú:
-  Bao gồm phí dịch vụ  và các tất cả các khoản phí thủ tục phải nộp theo quy định pháp luật.
- Đối với trường hợp đăng ký nội dung kinh doanh có điều kiện sẽ được báo giá riêng theo từng vụ việc.