Tư vấn kế toán thuế, làm kế toán thuế

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Lam ke toan thue - Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Nội dung thay đổi trong đăng ký kinh doanh

Phí dịch vụ (vnđ)

Thời gian

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

1.000.000

05 ngày

Thay đổi tên doanh nghiệp

1.500.000

10 ngày

Thay đổi trụ sở (cùng quận, huyện)

1.000.000

05 ngày

Thay đổi trụ sở (khác quận, huyện)

1.500.000

10 ngày

Thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập, người đại diện

1.000.000

05 ngày

Tăng vốn điều lệ

1.000.000

05 ngày

Thành lập địa điểm kinh doanh

1.000.000

05 ngày

- Với các trường hợp thay đổi nhiều nội dung / lần. Phí dịch vụ sẽ được giảm trừ 30%.
- Phí trên đã bao gồm tất cả các khoản phí thủ tục phải nộp theo quy định pháp luật .
- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh có điều kiện sẽ được báo giá riêng theo từng vụ việc.